همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، آشامیدنیو صنایع وابسته، نشست تخصصی فرصت ها و تهدید های ورود بهWTOدر زمینه صنایع غذایی درجزیره کیش برگزارشد.

Powered by WPeMatico