شماره تماس های ضروری کیش

کد کیش 0764
کد موبایل کیش 0934
سازمان منطقه آزاد کیش 4422141-2
روابط عمومی منطقه آزاد کیش 4422675
اطلاعات تلفن118
اطلاعات پرواز199
اطلاعات بندر گاه4422300
امام جمعه ( اهل شیعه )4430088
امام جمعه ( اهل سنت )4430229
اورژانس 115
بیمارستان 4459400
داروخانه پردیس4422419
کلینیک خانواده 4420498
هلال احمر 4430415
مرکز بهداشت کیش 4432424
شکایات بهداشتی 4432424
ندای بهداشت 165
اتش نشانی 125
پلیس110
دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی 197
نیروی انتظامی 4441162-4/4441160
پاسگاه صفین 4431820-1
پاسگاه رحیمی 4415635-7
سازمان آب 4424343
اداره برق 4422626
شرکت عمران و خدمات کیش 4421380-5
137
شرکت آب و برق 4424881-4
صدا و سیما 4422151-2
162
آموزش و پرورش 4430026-7
4430142-3
رادیو کیش 4422252
سازمان گمرک 4422264/4424011-12
گمرک فرودگاه4444690/4443300
گمرک بندرگاه 4422955
ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی 4453388
هواپیمایی کیش 4423856-7
مدیریت حمل و نقل عمومی کیش 4431980
کنترل ترافیک4440222
صدور کارت 4421328
اداره اطلاعات113
بخشداری کیش4430625
دادگستری 4420366-7
اداره پست 4421231/193
سازمان تامین اجتماعی 4423820-1
موسسه امور زبان 4420341
مرکز ورزش و تفریحات کیش4422511-4423696
فرودگاه 4443300
فرودگاه رزروراسیون 4443460
روابط عمومی فرودگاه کیش4443301
انتظامات 4431790-2
امور حقوقی و بازرسی4423550
دفتر اسناد رسمی شماره 20 کیش4431631
شرکت مخابرات 4422111
نمایندگی وزارت امور خارجه در کیش 4420734
جامعه هتلداران 4422460-2
جامعه بازاریان 4423680-3
کشتیرانی والفجر 09347692576
پایانه باربری کیش 4424115
حمل و نقل141
پست193
کیش گاز4441313
ساعت گویا 119
ندای قران 122