تور کیش عید قربان

از مراسمی که در عید قربان در کیش انجام می شود می توان به سبز کردن گندم و به آب انداختن آن و درست کردن تاپ و تاپ بازی بوده که در سالهای اخیر نشانه ای از آن به چشم نمی خورد.

افراد میانسال روز عرفه را روزه می گیرند و روز عید خانواده هایی که وضعیت مالی خوبی دارند قربانی می کنند و اعتقاد بر این است که حجاج بهتر است با دست خود عمل قربانی را انجام بدهند .

گوشت قربانی را به سه قسمت تقسیم کرده و قسمتی را برای خانواده و دو قسمت دیگر را برای نیازمندان توزیع می کنند که به این قربانی ، ضحیحه می گویند . نوعی دیگر قربانی عجیجه ( عقیقه) است که زمان مشخصی ندارد و پدران کیشی برای فرزندان خود انجام می دهندبه طوری که برای فرزند پسر دو گوسفند و برای فرزند دختر یک گوسفند در صورت امکان قربانی می کنند.

این مراسم بسیار دیدنی بوده است و شما می توانید یک بار هم شده عید قربان خود را در کیش بگذارنید و از این مراسم زیبا لذت ببرید.