جت اسکی کیش

گردشگران عزیز می توانند با مراجعه به کلوپ های غواصی و دریایی از جت اسکی استفاده کنند و ساعات لذت بخشی را با جت اسکی سپری کنند.

شرایط استفاده از جت اسکی :

 • به هر خانواده یا گروه بیش از یک جت اسکی واگذار نمی شود.
 • افراد سنگین وزن باید به تنهایی جت اسکی بازی کنند.
 • فرم قرارداد جت اسکی را باید به دقت مطالعه و تکیل کنند.
 • توجه کافی به آموزش های مربی جت اسکی و انجام و رعایت کامل آموزش های داده شده
 • جت اسکی را فقط در محدوده و سرعت های مشخص شده توسط کلوپ هدایت نمایند و از قرار گرفتن در محدوه های دیگر اجتناب کنند.
 • عدم اجرای هر گونه مانور آکروباتیک و خطرناک از جمله دور در جا
 • رعایت فاصله حدود ۱۰۰ متری با هر گونه شناور و موانع و اسکله
 • در هنگام دور زدن و نزدیک شدن به ساحل از سرعت خود بکاهید
 • در هنگام چپ و واژگونی جت اسکی خود را از دسته فرمان جدا کرده و اجازه دهید که جت اسکی به حالت اولیه بصورت خودکار بازگردد.سپس از قسمت پشت جت اسکی سوار شود ، در صورت رها نکردن دسته فرمان باعث می شود که جت اسکی وارو آب شود و موتور آن آسیب ببیند.
 • در صورت مشاهده شدن مانع  یا شناور کافیست که دست خود را از گاز فرمان برداشته و به یک سمت بچرخانید.هرگز اهرم گاز را با ترمز اشتباه نگیریددر صورت اشتباه باعث می شود که با تمام قدرت به شناور برخورد کرده و حوادث ناکواری را به وجود بیاورید.
 • در صورت مشاهده شناور در حال حرکت مقابل خود از عبور از مقابل آن خودداری نموده و همیشه باید از قسمت پشت آن عبور نمائید.