خانه اعیانی کیش

خانه اعیانی کیش یاد آور خانه های چند خانوار قدیمی در فلات ایران و در شهر های یزد ، اصفهان، کاشان و یکی از قدیمی ترین مسکن جمعی آن در حاشیه خلیج فارس محسوب می شود .کاشی های ستاره ای شکل آن همانند زینت بخش های مهم بناهایی چون تخت سلیمان و سلطانیه است.

این کاشی کاری نشان می دهد که این بنا متعلق به یکی از ثروتمندان کیش تعلق داشته است.

مجموعه ای کارگاهی

این مجموعه درست در کنار دریا احداث شده است و دارای معماری ها و فضاهای ناشناخته است . مجموعه ای از کانال های افقی و عمودی ، چاهها در گوشه و کنار ، مجموعه ای بسیار جالب ونادری را تشکیل می دهد که هنوز عملکرد آن ها مشخص نیست .

بنظر میرسد که ارتبادی با فعالیت صیادی و برای دسترسی آسان این بنا را احداث کرده است ، شاید هم کانال های نفوذیو خروجی در مقابل هجوم اهالی شهری بوده است .

مجموعه حمام ها :

این مجموعه شامل حمامی است که با صحن های مختلف می باشد ، این بنا دارای بخش هایی چون سر بینه ، گرمخانه و تون حمام که در بخش جنوبی این بنا احداث گردیده است و توسط راهرو های سر پوشیده از آن جدا می شود .

دو خزینه کوچک و بزرگ در جنوب گرمخانه قرار دارد که آخرین بخش ساختمان را تشکیل داده است . باستان شناس ها می گویند که این حمام شاید در نوع خود یکی از قدیمی ترین حمام ها ایرانی که طی باستان شناسی کشف و شناسایی شده است دو دوره مجزا و متمایز از هم دارد ( دوره ایلخانی ، دوره تیموری ) .

بنظر می رسید این حمام خصوصی بوده است و به صاحبش اختصاص دارد.