قیمتهای حمل و نقل دریایی به کیش

قیمت حمل خودرو به جزیره کیش

حمل و نقل دریایی به کیش

حمل و نقل دریایی به کیش

در جدول زیر قیمت حمل خودرو به جزیره کیش از بنادر سه گانه لنگه چارک و آفتاب درسال ۱۳۹۵ آورده شده است:

مسیرخودرو رفت وبرگشتمسافر رفت وبرگشتتوضیحات
بندرلنگه به کیش و بالعکسبدون راننده و سرنشین 2180000ریالسرنشین و راننده هرکدام 900000ریالمسافر روی عرشه 810000تومان
بندرچارک به کیش و بالعکس با لندینگ کرافت هزینه حمل خودروباراننده وبدون سرنشین 1650000ریالسرنشین 350000 ریال و زیر5سال رایگان
بندر آفتاب به کیش و بالعکس با لندینگ کرافت هزینه حمل خودروباراننده وبدون سرنشین 1550000ریالسرنشین 350000 ریال و زیر5سال رایگان
لازم به ذکر است مبلغ یک میلیون ریال عوارض سازمان منطقه آزاد هنگام خروج باید پرداخت گردد. ضمنا اگر قصد سفر به کیش رادارید اینراببینید : مقررات ورود و خروج خودرو به کیش

قیمت حمل مسافر به کیش از بنادر سه گانه لنگه چارک و آفتاب

در جدول زیر قیمتها و تعرفه حمل مسافر از بنادر سه گانه لنگه چارک و آفتاب درسال ۱۳۹۵ آورده شده است:

مسیر رفت وبرگشتقیمت یکطرفهتوضیحات
بندر لنگه به کیش و بالعکس900000ریاللنگه به کیش داخل سالن570000ریال
کیش به لنگه داخل سالن 40000ریال
لنگه به کیش روی عرشه
520000ریال
کیش به لنگه روی عرشه 360000ریال
بندر چارک به کیش و بالعکس550000ریال275000ریالزیر 2 سال رایگان
بندرآفتاب به کیش و بالعکس510000ریال255000ریالزیر 2 سال رایگان

حمل و نقل دریایی به کیش

حمل و نقل دریایی به کیش