لاریسا مال کیش

این پروژه در حال حال احداث می باشد.