لاک پشت های دریایی کیش

از سالیان دراز و از گذشته ها تا کنون به علت آرامش خاص و سکوت ساحل جزیره باعث شده تا آبزیان از جمله لاک پشت ها در این جزیره آشیانه گزیند.

دو نوع لاک پشت در جزیره کیش دیده می شود : ۱) لاک پشت نوک دار – پوزه عقابی  ۲) لاک پشت سبز

لاک پشت های نوک دار – پوزه عقابی در حال انقراض می باشند و درحالی که لاک پشت های سبز برای تغذیه به جزیره کیش می آیند.

از اواخر اسفند ماه تا اواسط مرداد ماه زمان تخم گذاری برای لاک پشت های دریایی می باشد. لاک پشت های نوک دار – پوزه عقابی به طور میانگین هرفصل سه بار و هر ۱۵ روز یکبار تخم گذاری می کنند . لاک پشت ها درون تخم ۶۰ تا ۷۰ روز بعد از تخم ها بیرون می آیند و با کمک محیط بان به طرف دریا هدایت می شوند.بچه لاک پشت بعد از اینکه در دریا بزرگ شدند دوباره به زادگاه خود باز می گردند.

لاک پشت های پوزه عقابی از جمله گونه های جانوری به حساب می آیند که در خطر انقراض هستند و باید تصمیم های ویژه برای زندگی آنها تعبیه گردد.

سایتی تحت عنوان حفاظت و مونتیورنیگ لاک پشت ها در سواحل جنوبی جزیره کیش واقع شده است و گردشگران و ساکنین جزیره کیش می توانند پس از هماهنگی با سایت حفاظت لاک پشت ها عمدتا در فصل های یاد شده و در شب هنگام به تماشای کندن چاله در زمین و تخم ریزی لاک پشت درون چاله ، خروج نوزادان لاک پشت از لانه و ورود انها به دریای خلیج فارس بپردازند.

لاک پشت های دریایی و مارهای دریایی تنها خزندگانی هستند که با زندگی در آب دریا سازش یافتند. اما ارتباط خود را با خشکی قطع نکرده اند آنها برای تنفس به سطح آب نیازمند هستند و در فصول تولید مثل برای تخم گذاری به سواحل شنی می آیند.

لاک پشت ها معمولا از گونه های گیاهی ، عروس دریایی، اسفنج ها ، لارو سخت پوستان ،نرم تنان تغذیه می کنند . با توجه به شرایط نامناسب سواحل جنوب ایران محل تخم گذاری لاک پشت های دریاییبه سواحل شنی جزایر محدود می گردد.