مجموعه ورزشهای زمستانی کیش

این مجموعه در حال احداث می باشد.